Sisetööde elektrik

Meie tasemeõppe erialad


Dokumendid


Sisetööde elektrik

ÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
Statsionaarne töökohapõhine õpeOmandatud
põhiharidus
Õppeaeg 2 aastat (koolis teooriaõpe 6 kuud,
millele järgneb 1,5 a ettevõttepraktikat)
120 EKAP

Eriala kirjeldus

Õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes hoonetes ja rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Sisetööde elektrik, tase 4” vastavad kompetentsid.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 • Sisetööde elektriku alusteadmised, 18 EKAP
 • Hoone elektripaigaldiste ehitamine, 50 EKAP
 • Hoone elektripaigaldiste käit, 25 EKAP
 • Erialase joonestamise alused, 3 EKAP
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, 5 EKAP
 • Praktika, 81 EKAP (sisaldub põhiõpingute moodulites)

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Elektrimootorid ja ajamid, 8 EKAP
 • Hooneautomaatika alusteadmised, 5 EKAP
 • Nõrkvoolusüsteemide erinevad lahendused, 6 EKAP
 • Ettevõtlusõpe, 8 EKAP

Õpilane peab valima valikõpinguid 19 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.

Õpingute läbimisel õppija

 • Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja elektriala valdkonnas
 • Omab üldist ettekujutust Eesti elektrisüsteemist, selle toimimise põhimõtetest ja elektritootmise viiside eripärast
 • Paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid
 • Viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid
 • Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
 • On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Õppekava kontaktisik

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt