VÕTA

Kui oled oma varasemas haridus- ja/või tööelus nii mõndagi õppinud, on võimalik, et saad õpitut kasutada uute õpingute alustamiseks, osana nende läbimiseks, erialade vahetamiseks või näiteks kutse taotlemisel. Ehk teisisõnu VÕTA on protsess, mille kaudu on võimalik läbi elu erinevatel viisidel õpitut ametlikult tunnustada. VÕTAga saab näiteks õppekavas mõne aine või mooduli arvestada varasemate õpingute põhjal kui samasisuline kursus on läbitud mõnes teises haridusasutuses või täienduskoolitusel. Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega. Ei ole niivõrd tähtis, kus ja kui pikalt oled varem õppinud või töötanud, vaid millised teadmised ning oskused oled omandanud. Varem õpitu hindamine nõuab sinu valmisolekut ja oskust oma kogemusi ning neist õpitut põhjalikult analüüsida.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • poolelijäänud õpingute jätkamisel;
 • õppekava vahetamisel;
 • õppekava täitmisel;
 • kutse omistamisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varasemaid õpinguid;
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA on õppijale kasulik, sest:

 • võimaldab keskenduda uute teadmiste ja oskuste omandamisele, vältides juba õpitu kordamist;
 • võimaldab vähendada õppekava läbimisele kuluvat aega;
 • soodustab teooria ja praktika vaheliste seoste tekkimist;
 • suurendab motivatsiooni elukestvaks õppeks;
 • muudab nähtavaks omandatud oskused ja teadmised, suurendab
 • seeläbi enesehinnangut ning rahulolu.

Töökohapõhise õppe praktika arvestamisest ja taotlemisest VÕTA-ga loe lähemalt „VÕTA
Lisainfo saamiseks pöördu õppetöö juhi Katrin Jääratsi poole (katrin@saksatk.ee+372 5304 4201) .

VÕTA kohta saad rohkem lugeda https://www.hm.ee/kutse-ja-taiskasvanuharidus/taiskasvanuharidus/vota.