2021. aasta täiskasvanute täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse kokkuvõte

2021 aastal saime täiskasvanute täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (TTK RKT) viia läbi üheksa koolitust, millest sai tehtud kaheksa . Üks koolitus jäi tegemata TTK RKT raames, kuid õppekava rakendasime puuetega inimeste õppes. Aasta tellimusest sai täidetud 81,1% . Aasta peale oli kokku üheksa koolituse katkestajat (alustanutest). Koolitusi viis läbi kuus koolitajat.

ÕppekavarühmAlustasLõpetasTellimusVaheKoolitusi toimus
Elektroonika ja automaatika7710-31
Arvutikasutus191524-92
Majandusarvestus ja maksundus403536-13
Juhtimine ja haldus161620-42

2021. aastal koolituste korraldamine jätkus eelmise aasta COVID-19 piirangute ja uute korralduste tuules. Esimesel poolaastal olid koolid suletud neli kuud ja juba planeeritud koolitused tuli vastavalt korraldustele edasi lükata. Iga uus piirang oli üks suur küsimus, kas koolitustele osalejaid jätkub või palju on alustajate seas lõpetajaid.

Aasta vältel oleme kõigi koolituste kohta kogunud tagasisidet õpilastelt. Alati on tagasiside koond saadetud nii direktorile kui ka koolitaja(te)le, et kõik saaksid operatiivse tagasiside koolituse kitsaskohtadest, positiivsetest elamustest või soovidest, mida õpilased veel sooviksid õppida. Koolitusel osalejad on jätkuvalt kehvad tagasiside andjad, aga samas on nad valmis uuesti neile tasuta toimuvatel koolitustel osalema.

Järgnevalt tuuakse välja aasta kõigi koolituste tagasiside küsitluste rahulolu koondi.

Koolitused mida hinnati:

 • Automaatika täiendõppe kursus töötavatele elektrikutele
 • Kontoritööks vajalike programmide kasutamine (2 koolitust)
 • Raamatupidamine Merit Aktiva programmi abil (2 koolitust)
 • Alustava ettevõtja raamatupidamine ja maksuarvestus MS Office Excelis
 • Paindliku töökorralduse ja keskkonna kujundamine ettevõttes (2 koolitust)

Küsimustele sai vastata viie palli süsteemis, kus punkte anti järgmise skaala vahemiku abil: 1 ei ole üldse nõus 6 täiesti nõus

KüsimusKeskmine hinne
Üldine hinnang lõppenud koolitusele5,2
Saan kasutada koolituselt saadud teadmisi oma igapäevases töös5,1
Koolitus oli piisavalt praktiline5,3
Vajalikke õppevahendeid oli piisavalt5,6
Koolitusruum oli sobilik (e-õppe puhul virtuaalsed lahendused)5,5
Koolitajal oli õppijatega hea kontakt5,4
Koolitaja käsitles teemat selgelt ja arusaadavalt5,3
Koolitaja tunneb valdkonda väga hästi5,4
Koolitus-materjalid olid head5,2
Infovahetus kooliga oli sujuv5,8
Koolituse toimumise aeg oli sobiv5,4
Koolituspäevade pikkus oli sobiv5,3
Koolitusmaterjalid olid lihtsalt kättesaadavad5,7
 Üldine hinnang koolituse korraldamisele (koolipoolne tegevus)5,6

Üldine hinnang koolituste korraldamise ja õpetajatega rahulolu kohta püsib positiivsel poolel, kuigi on ostutusi ka vajakajäämistele. Kool võtab tehtud kommentaare tõsiselt ning võimalusel parendatakse õppetingimusi järjepanu.
Inimesed on teadlikumaks ja tehnoloogiat rohkem kasutavaks muutunud. On ka neid, kes meelsasti arvutis toimetaksid, kuid toetuseks vajavad kõrvale ka paberkandjal materjali. Seetõttu küsisime aasta teisel poolel igal koolitusel, kuidas õppurid materjale sooviksid. Kõik seda arvesse võttes saadetigi näiteks nelja koolituse materjalid inimestele meilidele.
Tundsime ka huvi, milliste kanalite vahendusel said inimesed infot koolituste kohta ja selgus, et inimesed on jätkuvalt harjunud käima kooli kodulehel vaatamas, milliseid koolitusi pakutakse. Samuti andis hea protsendi ka läbi suhtlusvõrgustike või töötukassa kaudu tulijad.

Leidsin koolituse…Inimeste arv
kooli kodulehelt42
koolist (e-mail)4
enda meilist- uudiskiri2
HTM-i kodulehelt3
Töötukassast5
suhtlus-võrgustikest6
tuttavalt3
üleriigilisest tasuta kursuste nimekirjast1
google otsingust1
muu (kirjutage juurde)1

Protsentuaalselt on pilt järgmine:

Oleme küsinud õppijatelt, milliseid koolitusi nad veel sooviksid läbida ja tulemuseks saime järgmise loetelu:

 • Elektroonika, veeb, programmeerimine
 • Tööstusautomaatika
 • Kõik projekt.programmid
 • Eksperimenteerivaid ja praktilisi koolitusi
 • Kõige enam ikkagi arvutikoolitustKontoritöö valdkonnas jätkuvalt
 • Praktilisi õpetusi
 • Arvutiprogrammide alaseid
 • Word koolitus
 • Excel
 • Raamatupidamisalaseid
 • Merit programm edasijõudnutele, nipid, kuidas kiiremini ja osavamalt programmi kasutada
 • Arvuti koolitust, mis aitaks tööd teha näiteks müügisekretärina
 • Investeeringute raamatupidamine
 • Raamatupidamine Exeli abil
 • Raamatupidamise kutseeksamiks valmistumise ja personali alast koolitust
 • Maksuarvestus Eestis ja Soomes
 • Raamatupidmis algteadmisi
 • Raamatupidamiskoolitusi ja ettevõttlus teemalisi
 • Kujundamise teemalisi
 • Disain, fototöötlus, excel
 • Töö alaseid. Psüholoogia teemal ehk.
 • Minule pakub väga huvi dokumendihalduse valdkonnas
 • Ettevõtte baaskoolitus
 • Ettevõtluse- ja raamatupidamisega seonduvaid koolitusi
 • Ettevõtlusega seotud juriidiline pool
 • Klienditeeninduse valdkonnas
 • Personalitöö, juhtimine, juhtimise alused, ettevõtluse alustamise abc
 • Turundus, vaimne tervis.
 • Toodete turundus, psühholoogia, eneseareng
 • Kuidas leida ettevõttele head töölist/head suhted kliendiga/..probleemide ennetamine. Töötaja töö ületegemine et kuidas seda vältida.töölepingu vormid.Töölepingu vormistamine,maksude tasumine kui palju.
 • Personali ja seaduste alast

Enne 2022. aasta koolitustellimuste esitamist vaatasime juba laekunud soovid üle ning planeerisime koolitusi juba vastavalt soovidele.
Vaatamata pandeemiast tingitud katsumustele võime 2021. täienduskoolituse aastat kordaläinuks lugeda. Peale ühe saime kõik koolitused siiski avatud ja inimestele teadmiseid jagatud. Saime hakkama piirangutest tingitud nõuetega ning iga lõppenud koolitus tõi meile uusi teadmisi õppijatelt, mida saame rakendada järgmiste koolituste korraldamise juures.