Töökohapõhise õppe praktika KKK

 • Kui pikk on töökohapõhiseõppe praktika?

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis õpetatavate erialade praktikaperiood on turvasüsteemide tehnikute erialal 6 kuud, sisetööde elektriku, automaatika ja kujundaja erialal 1, 5 aastat. Praktikamahu kohta leiab täpsemat infot iga õpetatava eriala õppekavast ja rakenduskavast. Leitavad https://saksatk.ee/erialad/.

 • Millised on praktika sooritamise võimalused?

  Praktikat on võimalik sooritada erialasel töökohal, kus õpilane juba töötab või ettevõttes, kuhu asub praktika sooritama praktikalepingu alusel (ilma töölepinguta). Praktikakohaga läbirääkimisi pidades tuleb õpilasel kindlaks teha, kas asutakse ettevõttesse tööle ka töölepinguga või sooritatakse ainult praktikat (praktikalepinguga.)

 • Millistes ettevõttetes on võimalik praktikat sooritada?

  Praktikat saab sooritada eriala valdkonnas tegutsevates ettevõttes. Nt kujundaja eriala puhul erinevad kujundustöid pakkuvates ettevõtetes, reklaamifirmades, trükikodades, turundusettevõtetes jms. Sisetööde elektrikud nt elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes ning automaatikud tootmisautomaatikat kasutavas ettevõttes. Turvasüsteemide tehnikute eriala õppuritele pakuvad praktikavõimalusi turvasüsteemide ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigalduse ja hooldusega tegelevates ettevõtted.

 • Kuidas leiab õpilane praktikakoha?

  Erialade kaupa on praktikakohtade kohta on info kooli kodulehel (https://saksatk.ee/praktikabaas/). Samuti võib õpilane valdkonnas tegutsevate ettevõtetega kontakti võtta ja uurida praktikavõimaluste kohta. Praktikapakkumised, mis tulevad kooli meilile, edastatakse õpilaste meililistidesse. Levinud on ka sõprade, tuttavate ja eriala vilistlaste kaudu info jagamine.

 • Kas ja kuidas aitab kool leida praktikakohta?

  Lähtume põhimõttest, et praktikakoha leidmine on õppija oma vastutus. Seda seetõttu, et pikka praktikaperioodi läbides võib praktikakohast saada õpilase töökoht. See aga ei tähenda, et kooli personal ei oleks abiks erinevate võimaluste leidmisel. Näiteks soovitame ettevõtteid, kus on meie õpilased varasemalt praktikat sooritanud, aitame vajadusel ettevõttega kokkuleppeid sõlmida, jagame täpsustavat infot jms.

 • Kas praktikat võib sooritada ka mitmes ettevõttes?

  Jah, võib küll. Praktikat saab sooritada mitmes ettevõttes erinevate oskuste ja teadmiste omandamiseks. Küll aga soovitame, et õpilasel ei oleks praktikaperioodi jooksul rohkem kui 3 erinevat praktikakohta. Seda seetõttu, et ühest kohas praktikal oleku aeg oleks piisav oskuste omandamiseks ja kinnistamiseks.

 • Kas praktikat on võimalik sooritada ka välismaal?

  Praktikat saab sooritada ka välismaal, sh digitaalsete vahenditega (kujundaja). Seejuures kehtivad ettevõttele kui praktikandile samad nõuded kui Eestis. Seirevõimaluse piiratuse tõttu peab ettevõte esitama koolile põhjaliku aruande praktika mahust, sisust ja tulemustest. Välismaa praktikat kool ei finantseeri, kuid valideerib seda samas mahus kui Eestis (1 ECVET = 1 EKAP). Lisaks on võimalus Erasmus projektide kaudu õpilasel kandideerida välismaale praktikale (finantseeritud).

 • Kas VÕTA-ga saab töökogemust praktikatundideks üle kanda, kui õpilane on töötanud/töötab erialal?

  Jah, saab küll. VÕTA kasutamist meie koolis reguleerib dokument Varasema õpi-ja töökogemuse arvestamine: töökohapõhise õppe praktika arvestamise kontekstis. Vajadusel saad lisainformatsiooni küsida õppe- ja arendustööjuhilt.

 • Kes on praktika osapooled?

  Praktikal on kolm osapoolt: õpilane, kool ja ettevõte.

 • Millised on praktikat reguleerivad dokumendid?

  Praktikadokumentideks on:

  • Juhend ettevõttepoolsele praktikajuhendajale
  • Õppepraktika juhend
  • Ettevõtte enesehinnanguleht
  • Kooli poolt koostatud ettevõtte hindamisleht
  • Praktikaleping
  • Praktikapäevik
  • Õpilase koostatud praktikaaruanne
 • Kas õpilane saab minna praktikale, kui auditoorses õppetöös on võlgnevused?

  Üldjuhul mitte. Enne praktikale suundumist on vaja likvideerida kõik auditoorses õppetöös tekkinud õppevõlgnevused. Selleks tuleb võtta ühendust vastava õppemooduli õpetajaga.

 • Kuidas saab õpilane end praktikale minekuks ettevalmistada?
  • Uurida ettevõtetest praktika sooritamise võimalusi;
  • Lugeda veelkord eriala õppekava, rakenduskava ja tutvuda praktikadokumentidega ning tutvusta dokumente ka võimalikele praktikakohtadele;
  • Jälgida, et Sul ei oleks auditoorses õppetöös võlgnevusi;
  • Suhtuda praktikasse kohusetundlikult.
 • Milline on praktika vormistamise protsess?

  Praktikale suundumise protsess algab õpilase poolt praktikakoha andmete teatamisega õppetööjuhile. Õppetööjuht kontakteerub ettevõttega eksperthinnangu täitmiseks ning seejärel korraldab koolipoolse hinnangu ja praktikalepingu koostamise ja osapoolte poolt allkirjastamise.

 • Mida peab õpilane tegema praktika lõppedes?

  Kui praktikaperiood on lõppenud, siis õpilane peab jälgima, et praktikapäevik oleks täidetud ja allkirjastatud ning asuma koostama praktikaaruannet. Praktikaaruande esitamisest ja kaitsmise kuupäevadest teavitab kool vähemalt 2 kuud ette.

 • Kus on kirjas, mida peab õpilane praktikal tegema?

  Praktika õpiväljundid on kirjas iga eriala õppekavas ja rakenduskavas. Samuti on igal erialal olemas praktikajuhend, mis sätestab muuhulgas üldise praktikakorralduse. Erialade õppe- ja rakenduskavad on leitavad https://saksatk.ee/erialad.

 • Milliseid dokumente peab praktikal olles täitma?

  Praktikal olles tuleb täita praktikapäevikut ning praktika lõppedes koostada praktikaarunne.

 • Kuidas toimub õpilase praktika tasustamine?

  Kui õpilasega on praktikakohal lisaks praktikalepingule sõlmitud ka tööleping, siis toimub tasustamine töölepingu alusel. Kui töölepingut sõlmitud ei ole, siis toimub tasustamine õppeperioodil vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääras, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 • Mida tähendab praktikaseire?

  Praktikaseired teostavad erialajuhtõpetajad vähemalt kaks korda aastas, probleemide esinemisel ka tihedamini. Praktikaseire eesmärk on hoida kontakti kooli ja praktikakoha vahel ning jälgida õppeprotsessi, arvestades seatud eesmärki, kirjeldatud ülesandeid ja õpiväljundeid. Praktikaseire regulaarne ja süsteemne toimimine ennetab olukorda, kus õpiväljundite saavutamise probleemne tase võib selguda alles praktikaaruande kaitsmisel. Praktikaseire aja jm vajalikku kokkuleppimiseks võtavad koolipoolsed juhendajad õpilasega ning ettevõttepoolse juhendajaga ühendust.

 • Kuidas on ettenähtud puhkus praktikal olles?

  Praktikaperioodil on õpilasel võimalus kasutada puhkust 56 päeva, kui praktikal ollakse vaid praktikalepinguga (st ilma töölepinguta) ja 28 päeva, kui õpilasel on lisaks ka tööleping ettevõttega.

 • Kelle poole saab pöörduda, kui õpilasel tekib küsimusi praktika kohta?

  Küsimuste korral saab pöörduda õppe -ja arendustööjuhi ning koolipoolse juhendaja/eriala juhtõpetaja poole. Kontaktid on leitavad https://saksatk.ee/kontakt/.

 • Mida teha, kui praktika ajal tekib probleeme?

  Kui praktikal ilmneb probleem, tuleb rääkida ettevõttepoolse juhendajaga ning võtta esimesel võimalusel ühendust kooliga. Koostöös proovime leida murele lahenduse.

 • Mida peab õpilane tegema, kui soovib praktikat katkestada?

  Kui õpilane soovib praktikat katkestada, siis tuleb esimesel võimalusel teavitada nii kooli kui ettevõttepoolset juhendajat. Õppe -ja arendustööjuhilt saab seejärel täiendavad juhised.