Automaatik

Automaatik

ÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
Statsionaarne töökohapõhine õpeOmandatud põhiharidusÕppeaeg 2 aastat (koolis õhtune teooriaõpe 6 kuud, millele järgneb ettevõttepraktikat)120 EKAP

Eriala kirjeldus

Kiire tehnoloogia areng  ja automatiseerimine tootmises tekitavad vajadusi uute teadmiste ja oskuste järele tööturul. Sinu kui oskustöölise kvalifikatsioon on võti edasises karjääris, sest see annab Sulle võimaluse areneda enda valdkonnas tippspetsialistiks, samuti loob eeliseid edasistes õpingutes kõrgkoolis ning kõrgematel ametipositsioonidel.

Saksa Tehnoloogiakooli Automaatiku erialal õpid aru saama tööstusseadmete automatiseerimise eesmärkidest, automaatikaprojektis loodava tarkvara struktuurist ja juhtimisprogrammi koostamisest. Õpid tundma elektrotehnikat ja elektroonikat, automaatika seadmete ja süsteemide paigaldamist, tööstuslike infovõrkude aluseid, ning asjade internetti (IoT). Automaatikud saavad töötada tootmisautomaatikat või hooneautomaatikat kasutavas ettevõttes.

Eriala lõpetanuna on Sul võimalus kaasa rääkida, millised saavad olema seni veel tundmatud lahendused tulevikus – tule õpi automaatiku erialal!

Eriala lõpetanud õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena vastavalt spetsialiseerumisele kas tootmisautomaatika või hooneautomaatika valdkonna ettevõtetes. Annab eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 • Elektrotehnika ja elektroonika alusteadmised, 7 EKAP
 • Automaatiku alusteadmised, 5 EKAP
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP
 • Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine, 7 EKAP
 • Automaatikaseadmete ja -süsteemide käit, 5 EKAP
 • Hooneautomaatika paigaldamine ja käit, 5 EKAP
 • Praktika, 16 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Arvutivõrgud, 4 EKAP
 • Elektripaigaldiste koostamis- ja paigaldusjooniste teostusprogramm CADS Planner Electric, 4 EKAP
 • Erialane saksa keel, 5 EKAP
 • Ettevõtlusõpe, 5 EKAP

Õppijal on kohustus läbida valikõpinguid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest.

Õpingute läbimisel õppija

 • Väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja automaatika valdkonnas; mõistab protsesside automatiseerimise eesmärke ja automaatjuhtimise põhimõtteid ning rakendab neid automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamisel ja käidul.
 • Paigaldab nõuetekohaselt vastavalt spetsialiseerumisele tootmisautomaatika süsteemide tarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid.
 • Viib nõuetekohaselt läbi automaatikasüsteemide ja –seadmete käidutoiminguid spetsialiseerumisele vastavas valdkonnas, järgides etteantud juhiseid ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid.
 • Oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava kontaktisik