Koolil on audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühmas tähtajatu õppeõigus

Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm läbis 2021. aastal kutseõppe õppekavarühma kordushindamise. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu ettepanekul andis haridus- ja teadusminister koolile selles õppekavarühmas tähtajatu õppeõiguse.

Protsessi käigus valmis koolil eneseanalüüsi aruanne, mis sisaldas kutsekooli tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi.

EKKA hindamiskomisjon tutvus esitatud dokumentidega, vestles nii kooli töötajate, õppurite, vilistlaste kui ka praktikaettevõtete esindajate ja juhendajatega. Kõik kohtumised kavandati COVID-19 kõrge nakkusohu tõttu virtuaalses vormis.

Kooli tugevusteks märgiti teiste seas, et eriala kutseõpetajad on oma ala professionaalid, pikaajalise töökogemuse ja pedagoogilise ettevalmistusega.  Ka seda, et kool on leidnud niši, kus on olemas tasemeõpet vajav sihtrühm ning koostanud ühes töökohapõhise õppe õppekava HEV-õppijatele. See võimaldab normintellektiga kehapuudega inimestel antud eriala õppida, suurendades seeläbi nende võimalusi tööturule suundumisel.

Toodi välja, et õppekavarühmas arvestatakse materiaaltehnilise baasi ajakohastamisel õppekavaga ja õppijate vajadustega, õppevahendid on kvaliteetsed ja kaasaegsed ning kool võimaldab nende kasutamist ka kodusõppel.

Vestluses õpetajate ja õppijatega jäi hindamiskomisjonile kõlama, et õpetajad ja tugipersonal on õppijate jaoks alati olemas, õppijad on harjunud saama abi ja vastuseid küsimustele sõltumata nädalapäevast või kellaajast. Komisjon soovitas parendada õpetajate ja tugiteenuste spetsialistide tööaja korraldust, pöörata suuremat tähelepanu vastuvõtuaegade, konsultatsioonide ja järeleaitamise tundide planeerimisele.

Komisjon soovitas süsteemselt tegeleda õpetajate ja tugispetsialistide arenguplaaniga, rakendada mentorlust ja tööülesannete roteerumist. Samuti oli ettepanek jälgida õppurite kodusõppevõimalusi.

Kui ekspertiisi tulemusena saadakse tähtajatu õppe läbiviimise õigus, siis edaspidi osaleb kool kvaliteedi hindamises kord kuue aasta jooksul.