Kooli loomise alused, eesmärgid ja tulemused

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on sakslastele kuuluv erakutseõppeasutus, mille loomisele pani aluse 2. juulil 1999 asetleidnud kooperatsioonilepingu allkirjastamine Königs Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskuse ning Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna vahel.

Partnerite eesmärgiks oli  koostöö Eestimaa ja Saksamaa vahel kutsehariduse valdkonnas. Leping sätestas võimaluse luua saksa õppeasutus Eestis. Järgnev kontseptuaalne töö kestis kuni novembrini 2000. Sellel perioodil loodi põhimõttelised kokkulepped Eesti Vabariigi haridusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsusega, mis võimaldasid kooli avada 1. septembril 2001.

Ehitus ja kooli sisustus finantseeriti saksa partnerite Königs Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskuse ning sihtasutuse Bildung und Handwerk vahenditest. Selleks loodi jaanuaris 2001 äriühing Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ. Ühing organiseeris kooli projekteerimise ja ettevalmistuse avamiseks.

Pärnu Linnavalitsus sõlmis  hoonestus- ja asjaõiguslepingu. Täna toetab ta  kooli vastavalt erakooliseadusele.

Kooli loojate seisukohalt peab selline täiendav hariduse omandamise tee Pärnu piirkonnas avardama kutsehariduse  ja edaspidise tööalase toimetuleku võimalusi. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli tegevuse eesmärk on kaasaegse moodulitepõhise kutsealase tasemeväljaõppe ja täiendkoolituse pakkumine. Lõpetamisel antakse riiklikud lõputunnistused keskhariduse järgse kutseõppe omandamise kohta. Õppetöö on tasuline või riikliku tellimuse puhul tasuta. Õppijatel on mitmesugused riiklikud soodustused, kaasa arvatud õppelaen ja -toetus.

Kool orienteerub euroopalikele kvaliteedikriteeriumitele ja -kogemustele. Õppekavad tuginevad riiklikele õppekavadele ja kutsestandarditele. Euroopalik innovatsioon kutsealases väljaõppes on seotud rahvusvahelise koostöö võrgustike ja programmidega.

Tähtsamad tähised 15 eduka tegevusaasta jooksul:

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli on lõpetanud 1462  õpilast, kellest 700 on lõpetanud tasemekoolituse (2 -aastane õpe) ja 762  tööalase täiendkoolituse.
 • Pikaajalisemad väljaõppevaldkonnad on infotehnoloogia (tarkvara arendus), majandusarvestus (äriteenused ja raamatupidamine)  energeetika/automaatika (sisetööde elektrik). 2011 alustati multimeedia disainerite (nüüd disaini ja käsitöö õppekavarühm kujundaja õppekavaga) ettevalmistamist. Õpe toimub keskhariduse järgselt.
 • Viimastel aastatel on õpilaste arv kahekordistunud ja seda peamiselt  tööturule orienteeritud täiskasvanute tööalase täiendõppe kaudu.
 • Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium on finantseerinud riikliku koolitustellimuse kaudu püsivalt 50-60 õppekohta. Alates 2012 lisandus sellele  kohti juurde. Viimased  aastad  täidetakse ka tööotsijate tööalast täiendkoolitust riikliku koolitustellimuse alusel. Käeolevaks ajaks on riiklike tasemekoolituse koolituskohtade arv kasvanud 80 i (EA ja IKT õppekavarühmades).
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool viib alates 2006. aastast aktiivselt Leonardo da Vinci programmi (nüüd Erasmus+) raames ellu mitmekuulisi välispraktikaid Saksamaal. See on iga-aastane tegevus ja kooli projektid on saanud alati rahastuse. Koolil on kindlad välispartnerid Saksamaal ja Austrias. 2014. aastal tunnistati kooli taotlusprojekt parimaks, mil saavutati 98% sajast.  Kool on ühtlasi vastuvõttev organisatsioon praktikantidele Euroopast.
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli poolt juhitud Euroopa Liidu innovatsioonisiirde projekti raames (summas 164 000 eurot) avas kool Saksamaa  (Partner Tbz KWh) ja Austria (partnerid Klagenfurti Kõrgem Tehnikakool ja Klagenfurti Kaubanduskool) eeskujul 2009-2011 Esimese Eesti Ettevõtluse ja Raamatupidamise Harjutusfirma, mis täidab täielikult selle valdkonna praktikabaasi ülesandeid. Tegemist on Euroopas ja kogu maailmas tuntud ja tunnustatud simulatsioonimeetodiga. Harjutusfirma töötab täna koos rahvusvahelise harjutusfirmade konsortsiumiga EUROPEN PEN INTERNATIONAL ja pakub oma sellealaseid kogemusi ka teistele eesti koolidele. Mentoriks on Essenis asuv saksa harjutusfirmade keskus (ZÜF).
 • Järgmise meie kooli poolt juhitud Euroopa Liidu innovatsioonisiirde projekti raames (summas 134 000 eurot) töötas kool väljalaiendatud ettevõtluse õppekava tehnikaalade õpilastele ja katsetas seda üheaegselt kolmes riigis, analüüsis ja tegi kokkuvõtte. Rakendatakse nüüdsest kõikides kooli õppekavades. Partneriteks olid Saksamaa ja Austria koolid ja Tallinna Tehnikakõrgkool.
 • Oma tegevuse algusest peale on Pärnu Saksa Tehnoloogiakool otsinud koostööd ettevõtetega, ettevõtlusliitudega ja kõrgkoolidega.
 • Tihedad kontaktid on EETEL – iga, Eesti Raamatupidajate Koguga, info- ja kommunikatsiooniettevõtetega (As Tieto Estonia, OÜ Brightspark jt, OÜ Tomekit), elektriettevõtted (AS Elwo, AS Triger), Berliinis asuvad praktikakohad kujundajatele on tuntud visuaalse meedia ettevõtted nagu Bünck ja Fehse, Comitatus Software AG, FAA Nord, Byteforest UG ja Jim Fish Gmbh.
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on Saksa-Balti Kaubanduskoja liige. Koolil on töised sidemed saksa suursaadikuga Eestis. Kool on loonud sideme Stuttgardis asuva haridusasutuse Bildungswerk Württemberg e.V (Kolping Bildung).
 • Nimetatud sidemed aitavad kaasa väljaõppe kvaliteedile. Kooli sooviks on rakendada rohkem töötavaid spetsialiste, kes annaksid värskust ja tooksid uuendusi õppetöö sisusse.
 • Lepinguid ja kokkuleppeid  on olnud eri aegadel kõrgkoolidega, kelleks on EEK Mainor, IT Kolledž, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool ja Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool. Sidemed  võimaldavad kiiret üleminekut kõrgkoolide järgmistele kursustele, kus arvestatakse saksa tehnoloogiakoolis läbitud aineid. Nii saavad kõrgkoolid motiveeritud ja kutsekindlaid õpilasi.
 • Kool on asutanud oma esinduse Tallinnas – saksa stuudio (Deutschland Studio) Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory, kus pakutakse täiendkoolitust Apple klassi baasil.
 • 2013-2014 osales kool uute õppekavade koostamisel. Kooli kaastöö on tarkvara arendaja (EKR 4. tase), sisetööde elektriku (EKR 4. tase), kujundaja (EKR 4. tase) ja raamatupidaja (EKR 5. tase – kutseeriharidus) väljatöötamisel.
 • Uuenenud õppetöö materiaalse baasi moodustavad harjutusfirma keskkond, kolm IT klassi, neist üks Tallinnas. Valminud on elektriklassi uuendamise projekt.
 • Käesoleval ajal kuulub kool haridusasutusi ühendava saksa sihtasutuse Bildung und Handwerk (SBH – Südost GmbH) koosseisu. Kooli nõunike kogu on moodustatud sihtasutuse eestseisuse, juhatuse ja kuratooriumi liikmetest. Kooli nõukogu on kuueliikmeline ja sinna kuuluvad ettevõtete, õpilaste ja õpetajate esindajad.
 • Kõige populaarsem on praegu kooli töökohapõhine õpe, mille kohaselt läbitakse õppekavast 1/3 koolis ja 2/3 ettevõttes. See on tasuta.