Sisetööde elektrik
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppekava maht 120 EKAP
 • Õppeaeg 2 aastat
 • Koolis õhtune teooriaõpe (6 kuud, millele järgneb töökohaõpe)
 • Õppe ja sõidu-toetused

Eriala kirjeldus

Õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes hoonetes ja rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Sisetööde elektrik, tase 4” vastavad kompetentsid.

Eeldus õppima asumiseks: õppima võivad asuda isikud, kes omavad vähemalt põhiharidust.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sisetööde elektriku alusteadmised, 18 EKAP
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP
 3. Hoone elektripaigaldiste ehitamine, 50 EKAP
 4. Hoone elektripaigaldiste käit, 25 EKAP
 5. Elektrimootorid ja -ajamid, 8 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Elektroonilised juht- ja reguleerimisseadmed, 5 EKAP
 • Elektripaigaldiste koostamis- ja paigaldusjooniste teostusprogramm CADS Planner Electric, 5 EKAP
 • Ettevõtlusõpe, 8 EKAP

Õpilane peab valima valikõpinguid 13 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.

Õpingute läbimisel õppija:

väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja elektriala valdkonnas;

 • omab üldist ettekujutust Eesti elektrisüsteemist, selle toimimise põhimõtetest ja elektritootmise viiside eripärast
 • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid
 • viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Hedy Tammeleht
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 4420 480
 • e-posti aadress: hedy@saksatk.ee

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt