Turvasüsteemide tehnik

Turvasüsteemide tehnik

ÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
Statsionaarne töökohapõhine õpeVähemalt põhiharidus, soovitavalt keskharidusÕppeaeg 9 kuud (3 kuud koolis õhtune
teooriaõpe ja 6 kuud ettevõttepraktikat)
45 EKAP

Eriala kirjeldus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 4. taseme turvasüsteemide tehnik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt.

Turvasüsteemide tehniku töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, täpsus, otsustusvõime ning iseseisvus, ameti õppimise eelduseks on huvi IT ja nõrkvoolu tööde vastu.

Õppekava eesmärk on anda teadmised, oskused, hoiakud ja väärtushinnangud, mis võimaldavad töötada turvasüsteemide tehnikuna, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, 5 EKAP (sh praktika 2 EKAP)
 • Nõrkvoolupaigaldised, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • IT-süsteemid, 9 EKAP (sh praktika 8 EKAP)
 • Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine,
 • 9 EKAP (sh praktika 8 EKAP)
 • Paigaldiste kontroll ja hooldus, 6 EKAP (sh praktika 5 EKAP)
 • Praktika, 30 EKAP (sisaldub põhiõpingute moodulites)

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Häireseadmestiku paigaldus ja hooldus, 7 EKAP
 • Hädavalgustussüsteemide paigaldus ja hooldus, 7 EKAP

Õpingute läbimisel õppija

 • Paigaldab ja hooldab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldisi omandatud pädevuse piires, juhindudes kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest
 • Valdab eesti keelt tasemel B1 ja saab aru ingliskeelsest terminoloogiast valitud tegevusvaldkonnas
 • Täidab iseseisvalt mitmekesiseid tööülesandeid ja vastutab oma töö tulemuste ja kvaliteedi eest järgib töötamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
 • On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava kontaktisik