Turvasüsteemide tehnik
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppeaeg 8 kuud (2,5 kuud koolis õhtune teooriaõpe ja 5,5 kuud ettevõttepraktikat)
 • Võimalik teha kutseeksam
 • Arvestatakse varesemaid töö- ja õppekogemusi

Eriala kirjeldus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 4. taseme turvasüsteemide tehnik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt.

Turvasüsteemide tehniku töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, täpsus, otsustusvõime ning iseseisvus, ameti õppimise eelduseks on huvi IT ja nõrkvoolu tööde vastu.

Õppekava eesmärk on anda teadmised, oskused, hoiakud ja väärtushinnangud, mis võimaldavad töötada turvasüsteemide tehnikuna, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Eeldus õppima asumiseks: õppima võivad asuda isikud, kes omavad vähemalt põhiharidust.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP (sh praktika 1 EKAP)
 • Nõrkvoolupaigaldised, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • IT-süsteemid, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Töö planeerimine ja korraldamine, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine, 11 EKAP (sh praktika 8 EKAP)
 • Paigaldiste kontroll ja hooldus, 7 EKAP (sh praktika 5 EKAP)

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Suitsutõrjesüsteemide paigaldus ja hooldus, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Hädavalgustus- ja teavitussüsteemide paigaldus ja hooldus, 9 EKAP (sh praktika 7 EKAP)

Õppijal on kohustus läbida valikõpinguid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest.

Valikõpingutest õpetatakse seda moodulit, mille on valinud üle 50% õpperühma õpilastest.

Õpingute läbimisel õppija:

 • seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega;
 • kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust;
 • järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone;
 • ehitab turvasüsteeme ja tuleohutuspaigaldisi lähtudes õigusaktidest ja teostusjoonistest;
 • teostab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste kontrolli- ja hooldustoiminguid vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
 • kasutab erialast eesti keelt tasemel B1.

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Hedy Tammeleht
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 4420 480
 • e-posti aadress: hedy@saksatk.ee