Fotoelektriliste elektritootmis-süsteemide paigaldaja
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õhtune teooriaõpe
 • Õppeaeg 6 kuud
 • Õppekava maht 15 EKAP
 • Õppe- ja sõidutoetused

Õppija omandab kompetentsuse, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemid) paigaldamisega tegelevates ettevõtetes.

Õppima võivad asuda isikud, kes omavad vähemalt põhiharidust ning kes on omandanud elektriku või mehhatrooniku või automaatiku kutse või ühele nendest kutsetest vastavad kompetentsid Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemel.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid – 15 EKAP, sh praktika 5 EKAP

 1. Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja alusteadmised, 3 EKAP
 2. Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldamine ja hooldus, 12 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused puuduvad

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Hedy Tammeleht
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 4420 480
 • e-posti aadress: hedy@saksatk.ee

Õpingute läbimisel õppija:

 • monteerib töörühma liikmena kuni 1 kV liitumispingega FEETsüsteemide paneele, kilpe, invertereid ja seadmeid, millega toodetakse päikeseenergiast elektrienergiat
 • teeb töörühma liikmena ehitus- ja kaabeldustööd ning FEETsüsteemide montaaži- ja hooldustöid järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit
 • vastutab monteeritud paigaldise nõuetele vastavuse eest: paigaldis peab olema ohutu, asjakohane, toimiv ja töökindel
 • kasutab ressursse säästvalt ja tegutseb keskkonnahoidlikult järgides töötamisel töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutusnõudeid
 • on avatud koostööle ja käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil