Ärikorralduse spetsialist / turundus- ja müügitegevus
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppekava maht 120 EKAP
 • Õppeaeg 2 aastat.
 • 7 kuud koolis õhtune teooriaõpe
 • ülejäänud aeg ettevõttepraktika
 • Õppe ja sõidu-toetused.

Eriala kirjeldus

Saksa Tehnoloogiakooli Ärikorralduse spetsialisti õppekaval õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab laia silmaringiga analüütiline spetsialist, kes oskab näha organisatsioonist suurt pilti. Sul on ülevaade juhtimisest ja organisatsiooni kultuuri arengu toetamise alustest. Sa saad aru, et tänapäeva ettevõtete areng ei ole mõeldav ilma innovatsioonita, tead innovatsiooni aluseid, selle baastermineid.

Ajaga kaasas käimiseks ja positiivsete rahavoogude tagamiseks oskad teha ettepanekuid erinevate osakondade töö korraldamiseks. Ettevõtte efektiivsuse tagamiseks õpid tundma majandusarvestuse olemust ja täideviimist. Sa suudad planeerida ja ellu viia ettevõtte turundusstrateegiat ja korraldada müügitegevust. Turundus on ettevõtte üks kesksemaid äriprotsesse, Sa õpid kuidas tunda klientide soove ja testida neid pidevalt. Tead kaasa rääkida tootearenduses, millise tootmishinnaga ja milliseid tooteid-teenuseid on vaja. Määrad hinna, leiad parimad müügikanalid ja vastutad kommunikatsiooni ning tarbijarahulolu eest.

Sul on oskused hallata kodulehte ja lugeda analüütikat, luua ise pildimaterjali, lihtsate vahenditega kujundusi ja ettevõtte uudiskirja. Sa spetsialiseerud kitsamale, kuid lõpptulemuste saavutamiseks olulisele ettevõtte tegevusvaldkonnale – klienditeenindusele ja omad teadmisi teeninduseks sobiva töökeskkonna korraldamisel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: ärikorralduse spetsialist spetsialiseerumisega turundus- ja müügispetsialist, tase 5; klienditeenindusspetsialist, tase 5; tootmis- ja teenindusspetsialist, tase 5 või ostuspetsialist, tase 5

Eeldus õppima asumiseks: õppijal on omandatud keskharidus.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus, 5 EKAP
 • Ettevõtte juhtimise toetamine, 32 EKAP (sh praktika 10 EKAP)
 • Majandusarvestus, 20 EKAP (sh praktika 6 EKAP)
 • Turundustegevuse ja müügitöö korraldamine, 27 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Praktika 30 EKAP sisaldub põhiõpingute ja valikõpingu spetsialiseerumisega seotud moodulis.

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht): Klienditeeninduse korraldamine, 27 EKAP (sh praktika 7 EKAP)

 • Tootmis- ja teenindusprotsessi toetamine, 27 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine, 27 EKAP (sh praktika 7 EKAP)
 • Erialane inglise keel, 4 EKAP
 • Erialane saksa keel, 5 EKAP

Õppijal on kohustus valida valikõpinguid 36 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada ärikorralduse spetsialistina ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpingute läbimisel õppija:

 • tuleb toime ettevõtte juhtimise toetamise ja majandusarvestusega, lähtudes ärieetikast ja ettevõtte eesmärkidest;
 • rakendab tulemuslikult juhtimis- ja suhtlemisoskusi eesti ja inglise keeles, meeskonnatööd ning kommunikatsioonitehnoloogiaid ettevõtte tegevuse toetamisel;
 • on võimeline vastutama ettevõttes keerukate ja mitmekesiste, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete täitmise ning kaastöötajate juhendamise eest;
 • on ettevõtte juhtimise toetamisel ennast juhtiv, orienteeritud koostööle ja tulemustele, lähtudes ettevõtte väärtustest;
 • korraldab turundustegevust ja müügitööd vastavalt ettevõtte töökorraldusele.

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Ele Laaneväli
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 442 0482
 • e-posti aadress: ele@saksatk.ee