Sisetööde elektrik
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppekava maht 120 EKAP
 • Õppeaeg 2 aastat
 • Koolis õhtune teooriaõpe (6 kuud, millele järgneb töökohaõpe)
 • Õppe ja sõidu-toetused

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Sisetööde elektrik, tase 4” vastavad kompetentsid.

Eeldus õppima asumiseks: õppima võivad asuda isikud, kes omavad vähemalt põhiharidust.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 1. Sisetööde elektriku alusteadmised, 18 EKAP
 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP
 3. Hoone elektripaigaldiste ehitamine, 50 EKAP
 4. Hoone elektripaigaldiste käit, 25 EKAP
 5. Elektrimootorid ja -ajamid, 8 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Elektroonilised juht- ja reguleerimisseadmed, 5 EKAP
 • Elektripaigaldiste koostamis- ja paigaldusjooniste teostusprogramm CADS Planner Electric, 5 EKAP
 • Ettevõtlusõpe, 8 EKAP

Õpilane peab valima valikõpinguid 13 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.

Õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes hoonetes ja rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Õpingute läbimisel õppija:

väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja elektriala valdkonnas;

 • omab üldist ettekujutust Eesti elektrisüsteemist, selle toimimise põhimõtetest ja elektritootmise viiside eripärast
 • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid
 • viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Ele Laaneväli
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 442 0482
 • e-posti aadress: ele@saksatk.ee
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

1500.2