Kujundaja
 • Õppemaksuta
 • Õppekava maht 150 EKAP
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppeaeg 2 a 6 k
 • 9 kuud koolis päevane teooriaõpe
 • Ülejäänud aeg ettevõttes töötasuga
 • Õppe- ja sõidutoetused

Õpingute läbimisel omadatakse kvalifikatsioon kujundaja spetsialiseerumisega Interaktiivse graafika kujundaja, tase 4

Eeldus õppima asumiseks: õppijal on omandatud keskharidus.

 • Vastuvõtukonkurss 15.08 – 20.08.2019 (konkursi tingimused avalikustatakse 01.03.2019

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP
 2. Kujunduse tööprotsessi planeerimine ja haldamine, 8 EKAP
 3. Kujunduse idee analüüs ja arendamine, 32 EKAP
 4. Kujunduse loomine ja vormistamine, 48 EKAP
 5. Praktika, 32 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Kujutav kunst, 8 EKAP
 • Kolmemõõtmeline graafika, 8 EKAP
 • Ettevõtlusprojekt ENTRETECH, 8 EKAP

Tulenevalt erialastest arengutest võib moodulite nimekiri muutuda. Õppijal on kohustus valida õppeaja jooksul valikõpinguid 24 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestadades kooli võimalusi ja õppijate soove.

Õppekava eesmärk on anda teadmised, oskused, hoiakud ja väärtushinnangud, mis võimaldavad töötada kujundajana ja osaleda elukestvas õppes.

Õpingute läbimisel õppija:

 • langetab kunstiliselt pädevaid otsuseid visuaalsete keskkondade kujundamiseks, rakendades eesmärgipäraselt materjale, töövahendeid, tehnoloogiaid ja ideestikku ning kohanedes muutuvate oludega;
 • tuleb disainivaldkonnas meeskonnaliikmena toime tööprotsessi planeerimise ja haldamise, kujunduse idee analüüsi, arendamise, loomise ja vormistamisega, vastutades oma töö eest;
 • lähtub kujundamisel kunstivaldkonna heast tavast ja autorikaitse põhimõtetest ning kasutab erialast väljendus-, analüüsi- ja teabe hankimise oskust.

Õppekava kontaktisikud

 • Ees- ja perekonnanimi: Ele Laaneväli
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 442 0482
 • e-posti aadress: ele@saksatk.ee
Empty attachment or post type not equal ‘attachment’