Automaatik
 • Õppemaksuta
 • Statsionaarne töökohapõhine õpe
 • Õppekava maht 60 EKAP
 • Õppeaeg 1 aasta.
 • 3 kuud koolis õhtune teooriaõpe
 • 6 kuud ettevõttepraktikat
 • Õppe ja sõidu-toetused.

Eriala lõpetanud õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena vastavalt spetsialiseerumisele kas tootmisautomaatika või hooneautomaatika valdkonna ettevõtetes. Annab eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppima võivad asuda isikud, kes omavad vähemalt põhiharidust.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 1. Elektrotehnika ja elektroonika alusteadmised, 7 EKAP
 2. Automaatiku alusteadmised, 5 EKAP
 3. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, 6 EKAP
 4. Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine, 7 EKAP
 5. Automaatikaseadmete ja -süsteemide käit, 5 EKAP
 6. Hooneautomaatika paigaldamine ja käit, 5 EKAP
 7. Praktika, 16 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Arvutivõrgud, 4 EKAP
 • Elektripaigaldiste koostamis- ja paigaldusjooniste teostusprogramm CADS Planner Electric, 4 EKAP
 • Erialane saksa keel, 5 EKAP
 • Ettevõtlusõpe, 5 EKAP

Õppijal on kohustus läbida valikõpinguid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest.

Õpingute läbimisel õppija:

 • väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest energeetika ja automaatika valdkonnas; mõistab protsesside automatiseerimise eesmärke ja automaatjuhtimise põhimõtteid ning rakendab neid automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamisel ja käidul;
 • paigaldab nõuetekohaselt vastavalt spetsialiseerumisele kas tootmis- või hooneautomaatika süsteemide tarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • viib nõuetekohaselt läbi automaatikasüsteemide ja –seadmete käidutoiminguid spetsialiseerumisele vastavas valdkonnas, järgides etteantud juhiseid ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest; on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

Õppekava kontaktisik

 • Ees- ja perekonnanimi: Ele Laaneväli
 • Amet: õppetöö juht
 • Telefon: 442 0482
 • e-posti aadress: ele@saksatk.ee